Regulamin 9. Festiwalu Kultury Bez Barier

I. Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorami 9. Festiwalu Kultury Bez Barier (zwanego dalej „9. FKBB”) są: Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Kultury Bez Barier, Teatr Ochoty, Disney Polska zwani dalej „Organizatorem”.
 2. Wydarzenia 9. FKBB odbywają się w instytucjach kultury (zwanych dalej „Partnerami”)
 3. Za prawidłowy przebieg wydarzenia będącego w programie 9. FKBB oraz bezpieczeństwo jego Uczestników odpowiada Partner, organizator wydarzenia.
 4. Program 9. FKBB może ulec zmianie. Obowiązująca wersja programu znajduje się na stronie www.fkbb.pl.
 5. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń na wydarzenie Organizator zastrzega sobie prawo odwołania tego wydarzenia.
 6. W przypadku wydarzeń z ograniczoną liczbą miejsc obowiązuje rezerwacja miejsc przez system rezerwacji festiwalu. Po dokonaniu rezerwacji Partner przejmuje kontakt z Uczestnikami wydarzenia.
 7. Wydarzenia bez ograniczonej liczby miejsc lub bez konieczności wcześniejszej rezerwacji są oznaczone jako „Wstęp wolny”. Partnerzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia przyjęcia Uczestników na wydarzenie, gdy zostanie przekroczona liczba dostępnych miejsc.
 8. Bilety do teatru należy wykupić jak najszybciej, jednak nie później niż data wskazana w wydarzeniu jako „Termin wykupienia biletów”. W przeciwnym razie rezerwacja zostaje anulowana. W wyjątkowych sytuacjach Partner umożliwia zakup biletów tuż przed wydarzeniem, w takim przypadku Uczestnik musi się skontaktować z Partnerem.
 9. W razie rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy niezwłocznie anulować wydarzenie poprzez panel „Twoje konto” lub kontakt z Działem Rezerwacji. Organizator zastrzega możliwość odmowy rezerwacji kolejnego wydarzenia osobie, która nie odwoła udziału w wydarzeniu i nie przyjdzie na nie.
 10. Osoby małoletnie Uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 11. Organizator i Partnerzy są uprawnieni do utrwalania przebiegu wydarzeń, w tym zachowania Uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren wydarzenia jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem lub dokumentem przedstawiającym wydarzenie, na wszystkich polach eksploatacji bez dodatkowych roszczeń.
 12. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
 13. Przy dokonywaniu rezerwacji miejsca/biletu na wydarzenie Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji na temat przyszłych projektów i działań Fundacji Kultury bez Barier wysyłanej na podany podczas rejestracji adres email Uczestnika w formie Newslettera. W przypadku udzielenia zgody, adres mailowy Uczestnika zostanie dopisany do listy mailingowej Fundacji Kultury bez Barier w celu wysyłania informacji o wydarzeniach i działaniach Fundacji. W związku z powyższym Fundacja Kultury bez Barier będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko i adres e-mail, podane dobrowolnie podczas dokonania rezerwacji miejsca/biletu. Zgoda na przetwarzanie danych Uczestnika może zostać przez niego w każdej chwili cofnięta – w tym celu należy skontaktować się z Fundacją, wysyłając maila pod wskazany niżej adres: fundacja@kulturabezbarier.org

II. Środki bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19

 1. Podstawę do wytycznych wskazanych poniżej stanowią:
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. 2021 poz. 861. Dz.U. 2020 poz. 964.
 2. Osoby Uczestniczące w 9. FKBB w formule stacjonarnej mają obowiązek stosować się do aktualnych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa tj.
  1. zakrywać usta i nos za pomocą maseczki,
  1. zdezynfekować ręce przy wejściu oraz wyjściu z wydarzenia,
  1. zachowywać odstęp 1,5 m od innych osób,
  1. unikać dotykania ust, nosa i oczu.
 3. Uczestnicy 9. FKBB w formule stacjonarnej mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
 4. Osoby Uczestniczące w 9. FKBB w formule stacjonarnej mogą również zostać poproszone przez Partnerów o:
  1. wypełnienie – w momencie pojawienia się na wydarzeniu – oświadczenia o stanie zdrowia, potwierdzającego, że Uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  1. podpisanie klauzuli dot. ochrony danych osobowych, umożliwiającej Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych Uczestników wydarzenia.
 5. Obsługa i Organizator mogą nie wpuścić na wydarzenie, bądź wyprosić z niego osobę nieprzestrzegającą zaleceń sanitarnych i powyższych zasad bezpieczeństwa.
 6. Osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie lub izolacji nie mogą Uczestniczyć w Festiwalu. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem lub najbliższą wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 7. Więcej informacji na temat zagrożenia koronawirusem oraz aktualne wytyczne i obostrzenia można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

III. Postanowienia końcowe

 1. Rezerwując udział w wydarzeniu 9. FKBB lub kupując bilet na nie Uczestnik akceptuje regulamin 9. FKBB.
 2. Regulamin dostępny jest na www.fkbb.pl

IV. Przetwarzanie danych osobowych

Polityka prywatności

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz, pozostawiasz lub do których możemy uzyskać dostęp w ramach korzystania z formularza rezerwacji biletów na wydarzenia 9. Festiwalu Kultury Bez Barier (dalej: 9. FKBB) dostępnego pod adresem: www.fkbb.pl/program oraz w innych lokalizacjach w sieci Internet, w tym udostępnianych przez Ciebie w historii przeglądania witryn i aplikacji.
Przetwarzamy dane, które są niezbędne do rezerwacji biletu np. adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu), które nam podajesz. Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po stronie 9. FKBB (www.fkbb.pl) (m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies), dane o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Cię treściach, w tym reklamowych, Twoje wyszukiwania, Twoje kliknięcia.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych Fundacja Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopernika 30 lok. 514.

Partnerzy i inni

Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych rezerwacji będą również Partnerzy 9. FKBB, tj. instytucje wymienione na stronie www.fkbb.pl/partnerzy.

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny: Batalionów Chłopskich 76/70, 01-308 Warszawa

Adres e-mail: rodo@kulturabezbarier.org

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • Dane osobowe są dokładne i prawidłowe, a w razie konieczności są one aktualizowane;
 • Dane osobowe są przechowywane w tajemnicy i przechowywane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
 • Gromadzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie w określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celach i nie są one dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;
 • Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • Gromadzenie danych osobowych musi być adekwatne, odpowiednie i ograniczone do tego, co jest konieczne w związku z celem, w jakim są przetwarzane.

Fundacja może przetwarzać dane w minimalnym niezbędnym zakresie:

 • W celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, w tym udzielenia informacji lub przedstawienia oferty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • W celu zawarcia umowy lub jej wykonania, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO;
 • W celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Fundacji zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności prawnej wykazania faktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody Fundacja przetwarza do czasu wycofania zgody lub innego działania wskazującego na żądanie zaprzestania przetwarzania danych, nie później jednak niż do dnia 30.11.2021r.  Fundacja usunie Twoje dane także w przypadku ustalenia, że są one nieaktualne.

Odbiorcy danych osobowych

W zależności od celu i kontekstu przetwarzania, Fundacja może przekazać dane osobowe swoim pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom, a także Partnerom 9. FKBB oraz ich przedstawicielom (w tym podmiotom, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 RODO). Dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom publicznym i prywatnym, mającym prawo do żądania danych osobowych od Fundacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z Fundacją.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie danych (w tym także odmowa dostępu do informacji i ich przechowywania na Twoim urządzeniu, w tym z wykorzystaniem plików cookies) oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie, w szczególności brak możliwości rezerwacji biletu na wydarzenia 9. FKBB.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda jest dobrowolna oraz możesz ją w dowolnym momencie wycofać kontaktując się w tym celu z Fundacją.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane nie będą przetwarzane w celu marketingu własnego po zgłoszeniu sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Fundacji masz możliwość wyrażenia sprzeciwu kontaktując się z Inspektorem ochrony danych:

Adres korespondencyjny: Batalionów Chłopskich 76/70, 01-308 Warszawa

Adres e-mail: rodo@kulturabezbarier.org

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Cookies i inne podobne technologie

Fundacja Kultury Bez Barier zamieszcza informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie Użytkownika, ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania strony. Umożliwia on stronie zapamiętanie twoich działań i preferencji (takich jak login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez pewien czas, więc nie musisz ich ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy wrócisz do witryny lub przeglądasz jedną stronę za drugą.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie:

 • aby zapamiętać działania użytkowników,
 • w celu identyfikacji użytkownika. 

Jak kontrolować pliki cookies?

Możesz kontrolować i/lub usuwać pliki cookie w dowolny sposób – szczegóły dostępne na stronie aboutcookies.org. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na Twoim komputerze i możesz ustawić większość przeglądarek, aby uniemożliwić ich umieszczenie. Jeśli to zrobisz, być może będziesz musiał ręcznie dostosować niektóre preferencje za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.